Sökning: "Samuel Henriksson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samuel Henriksson.

  1. 1. Ideella föreningars hantering av GDPR

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Samuel Henriksson; [2020]
    Nyckelord :GDPR; General data protection regulation; Information security; Integrity; Non profit organzations;

    Sammanfattning : Personuppgiftlagen (PUL) fanns mellan 1992 och 2018 för att skydda människors personliga integritet. The General data protection regulation tog över 2018 dels för att fylla i de luckorsom fanns i PUL men också för att samma regler skulle gälla i alla EUs medlemsländer. LÄS MER