Sökning: "Samuel Hylén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samuel Hylén.

  1. 1. Empati i den vårdande relationen – en begreppsanalys i palliativ kontext

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Samuel Hylén; Niklas Olofsson; [2018-01-25]
    Nyckelord :Empati; Begreppsanalys; Palliativ;

    Sammanfattning : Bakgrund: Begrepp är något som människor använder för att beskriva och förstå sinverklighet och de har en viktig roll inom omvårdnad. Empati är ett begrepp som förekommer ibeskrivningar av sjuksköterskans yrkesroll och är ett centralt begrepp inom flerateoribildningar inom omvårdnadsvetenskap. LÄS MER