Sökning: "Samuel Karlman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samuel Karlman.

  1. 1. Fritidshemmet som demokratisk arena: En studie om potentiella maktrelationer samt elevers möjligheter till inflytande inom ett demokratiprojekt

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

    Författare :Samuel Karlman; Anton Lindahl; [2019]
    Nyckelord :Fritidshem; Demokrati; Deliberativ demokrati; Elevinflytande; Disciplinär makt; Pastoral makt; Panoptikon;

    Sammanfattning : I detta examensarbete har potentiella maktrelationer samt elevers möjligheter till inflytande undersökts inom ramarna för ett demokratiprojekt på Enetorpsskolan (fiktivt namn). Demokratiprojektet är strukturerat på så vis att eleverna ena veckan skapar demokratiförslag, i form av aktiviteter, och veckan därpå verkställs det framröstade förslaget. LÄS MER