Sökning: "Samuel Lindell"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Samuel Lindell.

 1. 1. Individualisering i gruppundervisning : Om piano- och gitarrlärares didaktiska strategier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle; Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Anders Englin; Samuel Lindell; [2020]
  Nyckelord :Gruppundervisning; instrumentalundervisning; individanpassad undervisning; individualisering; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett sociokulturellt perspektiv undersöka hur piano- och gitarrlärare ser på och upplever sig arbeta med individualisering i gruppundervisning. Metoden som använts är enskilda intervjuer i semistrukturerad form. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapet - en förutsättning för medarbetarens lärande : En studie om ledarskap utifrån ett medarbetar- och chefsperspektiv i en statlig organisation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Samuel Olofsgård; Lindell Josefine; [2017]
  Nyckelord :Leadership; Learning organisation; Organisational learning; The fifth discipline; Double loop-learning; Public sector; Ledarskap; Lärande Organisation; Organisatoriskt lärande; Den femte disciplinen; Double loop-lärande; Offentlig verksamhet;

  Sammanfattning : Dagens arbetsmarknad präglas av flexibilitet och ständiga förändringar som ställer höga krav på organisationers förmåga till omställning och utveckling. Syftet med studien är att undersöka hur chefers ledarskap kan främja organisatoriskt lärande mot visionen lärande organisation inom en statlig myndighet. LÄS MER

 3. 3. "Bad boys" - företeelsen i fyra amerikanska och engelska romaner

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Jenny Bowman Lindell; [2010]
  Nyckelord :Thomas Bailey Aldrich; The Story of a Bad Boy; Mark Twain; Samuel Langhorne Clemens; The adventures of Tom Sawyer; Tom Sawyers äventyr; The adventures of Huckleberry Finn; Huckleberry Finns äventyr; Richmal Crompton; Just William; Bad boys; genus; mansforskning; pojkboken; R.W. Connell; John Stephens; Kenneth B Kidd;

  Sammanfattning : Romanerna som ligger till grund för uppsatsens analys är Thomas Bailey Aldrich The story of a bad boy, Mark Twains Tom Sawyers och Huckleberry Finn samt Richmal Cromptons Just William. Syftet med uppsatsen är att undersöka de litterära gestalter som tar sig skepnad i företeelsen "bad boys" och de frågor som ställs i uppsatsen är: Hur och varför uppkom företeelsen "bad boys"? Hur växte genren "bad boys" fram? Vad karaktäriserar "bad boys" företeelsen? Uppsatsens narratologiska utgångspunkter bygger bland annat på Mieke Bals teori om fabelns och de textanalytiska begrepp som Maria Nikolajeva redogör för: tid och plats, författarens och läsarens föreställning av författaren, samtid och tidsperspektiv. LÄS MER