Sökning: "Samuel Rasmusson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Samuel Rasmusson.

  1. 1. Hur påverkas informationsbedömningen av kreditbedömarens erfarenhet vid kreditgivning till svenska företag?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Christer Rasmusson; Samuel Eklund; [2010]
    Nyckelord :Credit Assessment; Bank clerk; Credit; Bank; Experience; Finance; Kreditbedömning; Kreditbedömare; Kreditgivning; Bank; Erfarenhet; Finansiering;

    Sammanfattning : När ditt företag söker ett lån undersöker banktjänstemannen företagets framtida förmåga att betala räntor och amorteringar på ditt lån, dvs. återbetalningsförmågan. För att avgöra företagets återbetalningsförmåga görs en kreditbedömning vilken grundar sig på hård och mjuk information. LÄS MER