Sökning: "Samverkan Stockholmsregionen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Samverkan Stockholmsregionen.

 1. 1. Är vi fast i snöspåret eller rör vi oss framåt? : En studie av Stockholms stads trafikkontor, Trafikverket och Stockholms länsstyrelses lärandeprocess efter snöhanteringen 5 december 2012 och 8–9 november 2016.

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Emine Korkmaz; [2019]
  Nyckelord :krishantering; snöhantering; lärandeprocess; kollektivt lärande; samverkan; snö; Stockholms stad; Trafikverket; Stockholms länsstyrelse; Samverkan Stockholmsregionen;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to use Birkland’s (2009) theory about crisis induced learning to see how the collective learning process has worked for the three actors Stockolms Stads Trafikkontor, Trafikverket and Stockholms länsstyrelse after the two large cases of snow falls 2012 and 2016. I found that there was a need for this study as there are very few studies done that focus on how collective learning works in collaborating organisations despite of the fact that it is an important factor for a strong crisis management capability. LÄS MER

 2. 2. Samverkan i projektet Grön Bostad Stockholm : En kvalitativ studie om samverkan och lärandet mellan aktörerna i projektet Grön Bostad Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sandy Raes; [2018]
  Nyckelord :collaboration; organizational culture; mutual learning; group processes; subcultures; samverkan; organisationskultur; lärande i sociala sammanhang; grupprocesser; subkulturer;

  Sammanfattning : I och med den aktuella och växande problematiken kring bostadsbristen i Stockholmsregionen, så skapades samverkansprojektet Grön Bostad Stockholm, vars syfte är att främja hållbar stadsutveckling. Projektet består av många mål, individer och aktörer som handlar och fungerar gemensamt för ett visst syfte. LÄS MER

 3. 3. "Vi bör sträcka oss lite längre än vi behöver" : En fallstudie om diskursen kring mellanorganisatorisk samverkan inom Stockholmsregionen

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för samhällsvetenskap

  Författare :Sara Önegård Swedenmark; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samarbetet mellan kommunen och byggherren i detaljplaneprocessen : Vilka är framgångsfaktorerna?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Johan Gyllberg; [2017]
  Nyckelord :Municipality; Housing Developer; Collaboration; Detail Development Plan; Detail Development Planning Process; Urban Land Development; Project Management; Housing Development; Kommun; Byggherre; Samarbete; Detaljplan; Planprocess; Markexploatering; Projektledning; Bostadsutveckling;

  Sammanfattning : I Sverige är behovet av bostäder stort och en utbredd bostadsbrist råder. Av den anledningen behövs det fram till år 2025 uppföras cirka 710 000 bostäder, där det största behovet finns i storstadsregionerna. LÄS MER

 5. 5. Det livslånga lärandet : en studie om hur idrottslärare arbetar för att skapa ett bestående intresse hos elever för fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Simon Manuel Espejo Reveco; Cristobal Alexis Torres Villagran; [2017]
  Nyckelord :Livslångt lärande;

  Sammanfattning : Syfte & frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka hur idrottslärare arbetar med att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet hos elever samt i vilken utsträckning lärarna upplever att ämnet idrott och hälsa påverkar elevernas val att vilja vara fysisk aktiva. Studiens frågeställningar är följande: Hur ser idrottslärare på undervisningen i idrott och hälsa som ett sätt att skapa livslångt intresse hos eleverna för att bedriva fysisk aktivitet på fritiden? Hur skapar idrottslärare förutsättningar som främjar lärande och intresse kring fysisk aktivitet som kan bedrivas på fritiden? Metod Studien består av en kvalitativ metodansats, där intervjuer var den valda undersökningsmetoden. LÄS MER