Sökning: "Samverkan förskola och förskoleklass"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden Samverkan förskola och förskoleklass.

 1. 1. Förändringar, möjligheter och utmaningar i förskoleklassen : - en kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Evelina Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Förskoleklass; Lgr 11; skolifiering; likvärdighet; och ansvarighet;

  Sammanfattning : Förskoleklassens verksamhetsinnehåll och uppdrag har varit en omdiskuterad fråga och frånvaron av tydliga riktlinjer har ansetts skapa skillnader i kvalitet och likvärdighet. I ett försök att öka kvaliteten och likvärdigheten i förskoleklassen bestämde regeringen att förtydliga syftet och det centrala innehållet med hjälp av en ny läroplan. LÄS MER

 2. 2. "Här finns ju jättemycket att bygga på" : En fenomenografisk studie om förskollärares och lärares uppfattningar om barns förmågor vid start i förskoleklass

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anita Biro; Linda Wrangborn; [2020]
  Nyckelord :Förmågor; förskoleklass; förskola; övergång; samverkan; förskollärare; lärare; fenomenografi;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares och lärares uppfattningar om barns förmågor vid start i förskoleklass. Vår studie grundar sig på en fenomenografisk forskningsansats och data har inhämtats genom kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Förskoleklasslärares uppfattningar om Skolverkets kartläggningsmaterial för tidiga stödinsatser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Christina Linander; [2020]
  Nyckelord :Nationell kartläggning; Formativ bedömning; Tidiga stödinsatser; Förskoleklassens undervisning; Specialpedagogisk kompetens;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att öka kunskapen om förskoleklasslärares uppfattningar om arbetet med nationell kartläggning i förskoleklass, dess uppföljning och koppling till tidiga stödinsatser. Studien utgår från fem frågeställningar där fokus ligger på anpassningar i undervisningen, samarbete med specialpedagogisk kompetens och kartläggningens koppling till tidiga stödinsatser. LÄS MER

 4. 4. ”Det kanske försvinner” En studie om pedagogers upplevelser och förväntningar i övergången mellan förskola och förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pia Paulsson; Susann Tufvesson Alm; [2020]
  Nyckelord :Diskontinuitet; Kontinuitet; Samverkan; Trygghet; Övergång;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Paulsson, Pia och Tufvesson Alm, Susann (2020). “Det kanske försvinner”. En studie om pedagogers upplevelser och förväntningar i övergången mellan förskola och förskoleklass. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Samverkansorganisation mellan förskola och förskoleklass : En kvalitativ studie i hur förskollärare samverkar vid barns övergång från förskola till förskoleklass.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Josefine Johansson; Alexandra Svensson; [2020]
  Nyckelord :Samverkansorganisation; samverkan; övergångar; förskola; förskoleklass.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur samverkan mellan förskola och skola organiseras. Detta för att skapa djupare förståelse för samverkans möjligheter och hinder. LÄS MER