Sökning: "Samverkan mellan skolkuratorer och socialtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Samverkan mellan skolkuratorer och socialtjänst.

 1. 1. Bilden av att samverka : En kvalitativ studie om interorganisatorisk samverkan om psykisk ohälsa mellan socialtjänst, BUP och skolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Therese Tjärndal; Palmqvist Melinda; [2019]
  Nyckelord :social work; mental ill-health; interorganizational collaboration; social representation; institutional theory; socialt arbete; psykisk ohälsa; interorganisatorisk samverkan; sociala representationer; institutionell teori;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur samverkan upplevs fungera mellan skola, socialtjänst och Barn-och ungdomspsykiatri (BUP) som möter barn med psykisk ohälsa i samverkansmöten. Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare samt två kuratorer från BUP. LÄS MER

 2. 2. Samverkan vid psykisk ohälsa bland barn och ungdomar : - En kvalitativ studie kring samverkan mellan BUP, socialtjänsten och skolan gällande barn och unga som lider av psykisk ohälsa

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ann-Sofie Lönsted; [2018]
  Nyckelord :Collaboration; social services; child and adolescent psychiatry; school counselors; new institutional theory; domain claims; Samverkan; socialtjänst; BUP; skolkuratorer; nyinstitutionell teori; domänanspråk.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa intervjustudie syftar till att undersöka hur samverkan ser ut mellan skola, Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) samt socialtjänsten i arbetet med att hjälpa barn och ungdomar i åldrarna 0 till 18 år som lider av psykisk ohälsa. Studien grundar sig i sex stycken semistrukturerade intervjuer med två skolkuratorer, två socialsekreterare från socialtjänsten samt två kuratorer från BUP. LÄS MER

 3. 3. "Allting hör ihop, vi är inte isolerade öar" : En kvalitativ studie om socialsekreterares och skolkuratorers upplevelser av samverkan mellan myndigheterna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Malin Helles; Maja Klang; [2017]
  Nyckelord :Samverkan; Skola; Socialtjänst; Nyinstitutionalism;

  Sammanfattning : Samverkan utgör en central del i arbetet kring barn och unga och det är viktigt att de som är i behov av stöd får hjälp i god tid, där har socialtjänst och skola en betydande roll. För att hjälpa barn och unga på bästa sätt är det viktigt att myndigheterna samverkar. LÄS MER

 4. 4. ”Man kan alltid göra mer” En kvalitativ studie om skolkuratorers arbete med frågorsom rör självmord och självmordsprevention

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Celina Persson; Camilla Etzell; [2017]
  Nyckelord :Skolkurator; självmord; självmordsprevention; upplevelser; kunskap; samverkan;

  Sammanfattning : I Sverige ses en ökning av självmord i gruppen ungdomar och unga vuxna i åldern 15 till 24 år.Detta trots att frågor som rör självmord och självmordsprevention är något somuppmärksammats allt mer. LÄS MER

 5. 5. "Man kan alltid göra mer" - en kvalitativ studie om skolkuratorers arbete med frågor som rör självmord och självmordsprevention

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Celina Persson; Camilla Etzell; [2017]
  Nyckelord :Skolkurator; självmord; självmordsprevention; upplevelser; kunskap; samverkan;

  Sammanfattning : I Sverige ses en ökning av självmord i gruppen ungdomar och unga vuxna i åldern 15 till 24 år. Detta trots att frågor som rör självmord och självmordsprevention är något som uppmärksammats allt mer. LÄS MER