Sökning: "Sana Hafeez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sana Hafeez.

  1. 1. Förskolan som lärande organisation från rektorers perspektiv på samt uppfattningar om språk & flerspråkighetsutvecklande arbetssätt.

    M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Petra Karlqvist; Sana Hafeez; [2022]
    Nyckelord :multilingualism; language development; preschool; leadership role; theoretical perspective on learning organizations; principal; educators; working methods; social constructionism.; flerspråkighet; språkutveckling; förskola; ledarroll; lärande organisationer; rektor; pedagoger; arbetssätt; socialkonstruktionism.;

    Sammanfattning : The study is based on the pre-schools principal's descriptions of their work with language and the multilingualism's developing working methods in learning organizations to promote multilingualism and the language development of and for children in preschool. Social constructionism and Theoretical perspective on learning organizations are the theories in which the study is based, empirical data were collected via four semi-structured interviews. LÄS MER