Sökning: "Sanda Karphammar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanda Karphammar.

  1. 1. Affärssystem - en jämförelse mellan förväntningar och uppfattnigar om funktionalitet : En fallstudie i Skoghalls Bruk

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

    Författare :Sanda Karphammar; [2008]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER