Sökning: "Sandra Änghede"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Änghede.

  1. 1. Fristående material eller traditionell lärobok? En studie om orsaker bakom lärares val av läromedel i engelskundervisningen för yngre elever

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Sandra Änghede; [2018-01-10]
    Nyckelord :EFL; ELT; TEYL; coursebook; standalone material; collegial learning; EFL: English as a foreign language. ELT: English language teaching. TEYL: Teaching English to young learners.;

    Sammanfattning : Denna studie lyfter fram fem lärares åsikter om läromedel i dagens engelskundervisning. Observation under VFU har påvisat att lärare tänker annorlunda i sitt användande av material inom engelskundervisningen. LÄS MER