Sökning: "Sandra Adam"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Sandra Adam.

 1. 1. Infiltrationsbassängers kapacitet och  kontroll med avseende på  infiltrationsmängd och igensättningar : En jämförelse av plan och sluttande sandbotten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Maya Bar-Am; Isak Spett; Adam Svanberg; Frida Thelander; Simon Viklund; Veronika Widengren; Sandra Zaff; [2019]
  Nyckelord :infiltrationsbassänger; konstgjord grundvattenbildning; konstgjort grundvatten; bassängbotten; dricksvattenproduktion; igensättningar;

  Sammanfattning : För att framställa konstgjort grundvatten används idag infiltrationsbassänger som främsta metod i Sverige. Ytvatten pumpas upp till bassänger med sandfilter i botten där vattnet kan infiltrera för att sedan spridas och vidare filtreras genom underliggande rullstensås för att slutligen fylla på grundvattenmagasinet. LÄS MER

 2. 2. En Samordnad Förståelse kring SOA – Ett Praktikfall på WM-data

  D-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sandra Söderholm Regnér; Adam Svensson; [2007-06-21]
  Nyckelord :Serviceorienterad arkitektur; SOA; intressenter; förväntningar; samförståelse; överblickbarhet; meningsfullhet; nytta; IT-managementperspektiv; verksamhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Den nya tidens utmaningar ställer allt högre krav på effektivitet och flexibilitet hosverksamheter. Traditionella informationssystem har svårt att tillmötesgå dessa krav. Denserviceorienterade arkitekturen (SOA) betraktas som ett nästa steg i utvecklingen, med syfteatt hantera denna problematik. LÄS MER