Sökning: "Sandra Amsih"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Amsih.

  1. 1. "Dom tror alla i förorten är kriminella" : En kvalitativ studie om relationen mellan ungdomar och polis i Flemingsberg

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

    Författare :Sandra Amsih; Jasmine Juurikka Montonen; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna studie har som syfte undersöka hur relationen mellan ungdomar och polis ser ut i Flemingsberg, genom att studera hur parterna upplever att de bemöts av varandra. Empirin har samlats in med hjälp av kvalitativa intervjuer med tre ungdomar som bor i Flemingsberg och tre poliser som arbetar på fältet i Flemingsberg. LÄS MER