Sökning: "Sandra Bains"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Bains.

  1. 1. Flodpärlmusslans (Margaritifera margaritifera) påverkan på öringens (Salmo trutta) tillväxt och rörelsemönster

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

    Författare :Sandra Bains; [2014]
    Nyckelord :öring; flodpärlmussla; envärdsparasiter; konditionsfaktor; rörelsemönster;

    Sammanfattning : Flervärdsparasiter är kända för att påverka en rad egenskaper såsom morfologi, fysiologi och beteende hos sin värd. Envärdsparasiter såsom flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) lever som larver inkapslade i gälarna på öring (Salmo trutta), men påverkar troligtvis inte sin värd i samma utsträckning som flervärdsparasiter. LÄS MER