Sökning: "Sandra Beime"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Beime.

  1. 1. Omvårdnad som förebygger och minskar utåtagerande beteende hos personer med demenssjukdom boende på vård- och omsorgsboende : en litteraturöversikt

    Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

    Författare :Sandra Beime; Camilla Fernandez; [2020]
    Nyckelord :Demenssjukdom; BPSD; Sjuksköterska; Vård- och omsorgsboende; Personcentrerad omvårdnad;

    Sammanfattning : SAMMANFATTNING Den äldre populationen ökar i världen samt lever längre vilket medför ökad risk för att drabbas av demenssjukdom. Nio av tio med demenssjukdom upplever någon gång under sjukdomen beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD). LÄS MER