Sökning: "Sandra Björnåsen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Björnåsen.

  1. 1. Den taktfulla lärarens ideala klassrum - En kvalitativ studie av tre lärares syn på den goda lärmiljöns didaktiska grundpelare.

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Sandra Björnåsen; [2019-07-01]
    Nyckelord :Allmändidaktik; disciplinering; pedagogisk takt; bemötande; klassrumsklimat;

    Sammanfattning : Allmän didaktik är den vetenskap som läraren behöver för att kunna undervisa – Johann Friedrich Herbart (1976) Så skrev Herbart år 1806 enligt von Oettingen (2018). Allmändidaktiken sträcker sig långt till- baka och redan för över 200 år sedan kunde Herbart se att lärare behöver allmändidaktisk kunskap för att lyckas med sin undervisning. LÄS MER