Sökning: "Sandra Bjarnehall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Bjarnehall.

  1. 1. Att förstå det skrivna : En litteraturstudie med inriktning på läsförståelse och inferensläsning

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University

    Författare :Sandra Bjarnehall; Nancy Karkouh; [2019]
    Nyckelord :Läsförståelse; Språkutveckling; Lässtrategier; Inferensläsning; Årskurs F-3;

    Sammanfattning : Denna litteraturstudie syftar till att undersöka hur sambandet mellan lässtrategin inferensläsning och elevers läsförståelseutveckling presenteras genom tidigare forskning. Studien inriktar sig mot undervisning inom svenskämnet för årskurs F-3. LÄS MER