Sökning: "Sandra Broms"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Broms.

  1. 1. Nedskrivning av goodwill - Konst eller vetenskap?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sandra Pettersson; Marielle Simolin; [2007]
    Nyckelord :goodwill; redovisning ekonomistyrning; agentteori; institutionell teori;

    Sammanfattning : Bakgrund och problem: Från och med 2005 ska förvärvad goodwill inte längre skrivas av årligen. Enligt nya regler ska goodwillvärdet prövas årligen för att se om ett nedskrivningsbehov föreligger. LÄS MER