Sökning: "Sandra Christensen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sandra Christensen.

 1. 1. Lärares arbete med begreppsförståelse i matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Marie Clarinsson; Sandra Christensen; [2023]
  Nyckelord :Matematisk begreppsförståelse; matematisk språkutveckling; mediering; scaffolding; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Problemet som vi har sett ute i matematikklassrummen är att eleverna har svårigheter med att använda och uttrycka sig korrekt med de matematiska orden och begreppen. Syftet med den här studien har därför varit att undersöka hur lärare i årskurs 1–3 arbetar språk­utvecklande med matematiska ord och begrepp i undervisningen för att utveckla elevers mate­matiska begreppsförståelse. LÄS MER

 2. 2. Idrottskvinnorna dominerar – eller? : En kvantitativ innehållsanalys om könsrepresentationen på sportsidorna i papperstidningen under vinter-OS 2018.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sandra Christensen; Michaela Mastad; [2020]
  Nyckelord :Vinter-OS; Jämställdhet; Gestaltning; Dagordning; Genus;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen var att studera hur bred gestaltning kvinnliga idrottare i jämförelse med manliga idrottare hade fått av media under vinter-OS som ägde rum år 2018 i Pyeongchang. Bakgrundsproblemet till studien är att män fortfarande får ta störst plats inom medias sportrapportering och kvinnorna får ett fortsatt litet utrymme inom gestaltningen. LÄS MER

 3. 3. Project evaluation in the energy sector: The case of wind farm development

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Johanna Rahm Juhlin; Sandra Åkerström; [2019]
  Nyckelord :Project evaluation; wind energy projects; MCDM analysis; wind energy project economics; wind farm development; Projektutvärdering; vindkraftsprojekt; MCDM analys; utveckling av vindkraftsprojekt; vindkraftsekonomi;

  Sammanfattning : Wind is a fast growing energy resource and the demand for clean energy is increasing with growing interests from media, governmental institutions and the public (EWEA, 2004). The increased interest towards the wind energy market has led to a more competitive environment where it is crucial for a project developer to select projects most likely to succeed, in terms of profitability, among alternatives on the market. LÄS MER

 4. 4. Att främja livslång fysisk aktivitet : Lärarens syn på detta och påverkande faktorer i valet av ett fysiskt aktivt liv

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Sandra Christensen; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER