Sökning: "Sandra Grandicki"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Grandicki.

  1. 1. När slutar jobbet? En kvalitativ studie kring hur socialsekreterare hanterar sin privata sfär i förhållande till arbetstiden

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

    Författare :Sandra Grandicki; Maria Wildt; [2019]
    Nyckelord :private sphere; boundaries; work-life; social work; profession; Social Sciences;

    Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how social workers look at the boundaries between their private sphere and working hours. Furthermore, it is intended to study how social workers look at work-related situations that may occur in their leisure time and how they handle them. LÄS MER