Sökning: "Sandra Gustavsson Nylén"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Gustavsson Nylén.

  1. 1. Manliga och kvinnliga stressorer, finns det? : En sociologisk studie om genusskillnader i vad som skapar stress bland studenter.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Sandra Gustavsson Nylén; Jonas Olsson; [2012]
    Nyckelord :Stressorer; stress; genus; socialisation; performativitet;

    Sammanfattning : Syftet med denna fenomenologiska uppsats var att ta reda på om det fanns skillnader beträffande vad de kvinnliga och manliga studenterna vi har talat med upplevde som stressande. Dessa skillnader skulle ha analyserats med hjälp av Berger och Luckmanns teorier om socialisering, samt West och Zimmermans, Butlers och Hirdmans tankar kring genus. LÄS MER