Sökning: "Sandra Hancke"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Hancke.

  1. 1. ”Man går inte in som en paragrafryttare, utan man är ändå en människa med känslor.” - Hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen upplever makt i relationen med den äldre.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Sandra Hancke; Emma Olsson; [2011-06-27]
    Nyckelord :Makt; handlingsutrymme; biståndshandläggare; gräsrotsbyråkrat;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen upplever makt i relationen med vårdtagaren. Syftet har konkretiserats med hjälp av följande frågeställningar: • Hur upplever man som biståndshandläggare makt i mötet med vårdtagaren?• Hur hanterar biståndshandläggarna makt/maktlöshet och hur påverkar detta beslutet om bistånd?• Vad påverkar den upplevda makten hos biståndshandläggarna och vad får det för eventuella följder?För insamling av det empiriska materialet genomfördes enskilda intervjuer med åtta biståndshandläggare. LÄS MER