Sökning: "Sandra Harrysson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Harrysson.

  1. 1. Ledarskap och makt : En intervjustudie om hur makt gestaltas i klassrummet på mellanstadiet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

    Författare :Anna Harrysson; Sandra Blomstedt; [2014]
    Nyckelord :pedagogik; intervju; produktiv makt; disciplinär makt;

    Sammanfattning : Denna studie behandlar lärares syn på hur makt gestaltas i klassrummet ur ett mikroperspektiv, hur den gestaltas och upprätthålls. Sammanlagt har åtta aktiva mellanstadielärare intervjuats om lärarens egen uppfattning om sin makt i klassrummet, synen på den disciplinära makten som äger rum i klassrummet, vilken betydelse relationen lärare och elev har för att frambringa handling samt vilka effekter på gruppen lärare kan se utifrån sitt ledarskap. LÄS MER