Sökning: "Sandra Johannisson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Johannisson.

  1. 1. SAMARBETSKULTUR I EN RESULTATINRIKTAD ORGANISATION - Om ledarskapets påverkan för grupputvecklingen

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Sandra Johannisson; [2019-08-23]
    Nyckelord :grupputveckling; ledarskap; problemlösande samarbetskultur; grupprocesser;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka en grupps sammanhållning och hur dearbetar med problemlösande samarbetskultur. Uppsatsen syftar också till attse ledarskapets påverkan för gruppens sammanhållning. LÄS MER