Sökning: "Sandra Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade orden Sandra Larsson.

 1. 1. Diagnostisk träffsäkerhet och undersökningstid för kombinerat hjärt- och lungultraljud vid akutvårdsförloppet hos patienter med akut dyspné. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Jönköping University/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :carolin singstrand; Sandra Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Relationsbyggande och prestatione : en studie kring betydelsen av relationens kvalitet och elevers prestationer

  Master-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Larsson; [2020]
  Nyckelord :Lärar- och elevrelationer; relationer; relationsbyggande; sociala band; pastoral makt; transcendentalt våld; Scheff;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka i vilken utsträckning lärarna upplever att kvaliteten på lärar- och elevrelationen påverkar elevernas akademiska prestationer samt hur mycket tid lärarna lägger på att bygga relationer, detta ur ett lärarperspektiv. Målet är även att problematisera den entydigt positiva bilden av den goda lärar- och elevrelationens påverkan på eleverna. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans följsamhet till riktlinjer gällande central venkateter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Larsson; Jeanette Rørset; Emelie Jessen Winbo; [2019]
  Nyckelord :Adherence; central venous catheter; catheter-related infections; factors; guidelines; nurse; Central venkateter; CVK-relaterade infektioner; faktorer; följsamhet; riktlinjer; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Centrala venkatetrar (CVK) används både inom slutenvården och öppenvården, dock är användandet ej riskfritt. År 2018 var 12,9 % av de vårdrelaterade infektionerna i Sverige relaterade till centrala venkatetrar. Genom att följa evidensbaserade riktlinjer gällande handhavandet av CVK, sänks incidensen av dessa infektioner. LÄS MER

 4. 4. Tyngdlyftningens eventuella påverkan på proprioceptionen jämfört med styrkelyft : En utvecklingsstudie och inledande metodstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Larsson; Amanda Emén; [2019]
  Nyckelord :joint repositioning sense; proprioception; styrkelyft; tyngdlyftning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk träning betyder rörelse av kroppen som kräver energi. Muskelstärkande träning är en del inom fysisk träning. Två idrotter inom detta område är tyngdlyftning och styrkelyft, där båda har som mål att lyfta så tungt som möjligt med skivstång. LÄS MER

 5. 5. ”… för att leva oss in i ett barns perspektiv går vi ned på knä vid dörröppningen och så tänker vi, vad ser vi? …” : En kvalitativ studie om barns delaktighet och inflytande i förhållande till lärandemiljön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Malin Larsson; Sandra Forsgren; [2019]
  Nyckelord :barn; inflytande; delaktighet; lärandemiljö; förskollärare; förskolan; barns perspektiv; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap om hur förskollärare ser på och arbetar med att alla barn i förskolan ska få inflytande och delaktighet i utformandet av den fysiska lärandemiljön på avdelningen. Vi har undersökt hur förskollärare tolkar barns delaktighet och inflytande utifrån läroplansuppdraget, hur förskollärare arbetar med barns inflytande och delaktighet i relation till den fysiska lärandemiljön samt vilka utmaningar och hinder som kan identifieras i det pedagogiska arbetet med barns inflytande och delaktighet på avdelningen. LÄS MER