Sökning: "Sandra Lundström"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Sandra Lundström.

 1. 1. Livet utan livmoder : En litteraturstudie om kvinnors erfarenheter av en hysterektomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Lundström; Sandra Alexandersson; [2021]
  Nyckelord :Hysterektomi; Levd kropp; Erfarenheter; Litteraturstudie; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi innebär att livmodern avlägsnas. Livmodern kan förknippas med kvinnlighet vilket medför att en hysterektomi kommer att påverka kvinnornas livsvärld. Den kvinnliga identiteten speglas av hur kvinnor upplever sig själva och det är sammanlänkat till de fysiska könstillhörigheter som är bundna till könet. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor som utsatts för våld i nära relationer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sandra Englund; Nora Lundström; [2020]
  Nyckelord :Domestic violence; Women; Nurses; Experiences; Våld i nära relationer; Kvinnor; Sjuksköterskor; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt hälsoproblem som strider mot de mänskliga rättigheterna. Ca 30% kvinnor drabbas någon gång under livstiden för våld i nära relationer vilket belastar sjukvården. Våld i nära relationer leder till fysiska och psykiska skador samt förhöjd risk att dö i förtid. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband med gynekologisk cancer : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Amanda Lundström; Sandra Pettersson; [2017]
  Nyckelord :gynekologisk cancer; upplevelser; sexualitet; sexuell hälsa; litteraturstudie; omvårdnad;

  Sammanfattning : Vid gynekologisk cancer påverkas kvinnors sexuella hälsa avsevärt i många avseenden. Sexuell hälsa och sexualitet är en stor del av den allmänna hälsan och är viktigt för att människor ska uppleva hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Hot och våld i dagliga verksamheter : En kvalitativ studie om personalens upplevelser av ansvaret att anmäla hot och våld från brukare med utvecklingsstörning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Andreas Khatibi; Sandra Adell; [2015]
  Nyckelord :developmental disorder; report; threat; violence; staff; normalization; hot; våld; anmälan; utvecklingsstörning; personal; normalisering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Title: Threats and violence at day centres - A qualitative study of staffs’ experiences of their responsibility to report violence and threats from people with developmental disorders (Translated title) Supervisor: Lupita Svensson Assessor: Anna Rypi Threats and violence from people with developmental disorders towards staff are common (Lundström 2006). Nevertheless, the number of incidents is unknown, as staff working with people with developmental disorders do not tend to report cases of threats and violence. LÄS MER

 5. 5. Barns tal om sina kamrater i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sandra Löfström; Emma Lundström; [2014]
  Nyckelord :Barns perspektiv; identitetsskapande; kamrater; kamratrelationer; det sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om hur barn i åldern tre till fem talar om sina kamrater. Syftet med denna studie är att undersöka barnens tal om kamrater ur ett sociokulturellt perspektiv, samt hur kamrater bidrar till barns identitetskapande. LÄS MER