Sökning: "Sandra Lunman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Lunman.

  1. 1. Den digitala ledarens påverkan på arbetsmotivationen. En studie om hur ledare kan skapa förutsättningar för att öka arbetsmotivationen hos medarbetare som frivilligt arbetar på distans

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Sandra Lunman; Petronella Johansson; [2022-02-15]
    Nyckelord :distansarbete; frivilligt distansarbete; ledarskap; motivation; arbetsmotivation; transformativt ledarskap; Self-Determination Theory;

    Sammanfattning : När fler och fler började att arbeta hemifrån till följd av pandemin fick många upp ögonen för ett fortsatt distansarbete även i framtiden. Att arbeta på distans har flera fördelar och det finns mycket som tyder på att frivilligt distansarbete kommer att vara förekommande även i framtiden. LÄS MER