Sökning: "Sandra Lutfi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Lutfi.

  1. 1. Förskollärares upplevelser av arbetet med flerspråkighet : En kvalitativ intervjustudie av förskollärares arbetssätt med fokus på barns språkutveckling och lärande

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

    Författare :Sandra Lutfi; Rakell Razai; [2022]
    Nyckelord :förskola; flerspråkighet; språkutveckling; undervisning; lärande;

    Sammanfattning : Syftet med denna forskning är att undersöka hur förskollärare arbetar med flerspråkighet där språk och lärande står i fokus. De övergripande frågeställningarna inriktar sig mot förskollärares upplevelser inom deras didaktiska val av att skapa förutsättningar för språkutveckling. LÄS MER