Sökning: "Sandra Malentacchi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Malentacchi.

  1. 1. Aniaras kvinnor – det andra könet ombord? En studie av Harry Martinsons epos Aniara ur ett genusperspektiv

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Sandra Malentacchi; [2021-04-08]
    Nyckelord :Harry Martinson; Aniara; the second sex; gender studies; literary gender analysis; androcentrism; feminism; literary feminism;

    Sammanfattning : This essay examines the power relation between men and women by looking at gender stereotypes and patriarchal structures in Aniara, an epos on verse by Harry Martinson written in 1956. Aniara is often described as a dystopian epos and sometimes even as a sci-fi adventure. LÄS MER