Sökning: "Sandra Marschall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Marschall.

  1. 1. Hållbarhet eller särintresse? : Hur svenska kommuner skapar samhällsvärde av Agenda 2030 och jämställdhet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Sandra Marschall; Sofia Gunnarsson; [2023]
    Nyckelord :Public value; sustainability work; gender equality; Agenda 2030; cross-sector governance; Samhällsvärde; hållbarhetsarbete; jämställdhet; Agenda 2030; tvärsektoriell styrning;

    Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate, through qualitative content analysis, how Agenda 2030's gender equality goals are expressed, as a public value in a selection of Swedish municipalities. The aim is to analyse what happens when the local government starts to govern towards global cross-sectoral gender equality policy goals. LÄS MER