Sökning: "Sandra Mathisson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Mathisson.

  1. 1. Sponsring : en metod att stärka varumärket?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS; Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

    Författare :Sandra Mathisson; Jenny Olsson; [2009]
    Nyckelord :sponsring; varumärke;

    Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att analysera och tydliggöra sponsringens karaktär samt hur sponsring kan stärka och utveckla ett varumärke.Vi har använt oss av en kvalitativ metod i uppsatsen eftersom vi ansåg att denna metod lämpade sig bäst för vår studie. LÄS MER