Sökning: "Sandra Melander"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sandra Melander.

 1. 1. Somebody should do something : A qualitative study to determine challenges that politicians face in decsion-making to mitigate climate change

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Sandra Melander; [2022]
  Nyckelord :Decision-making; Challenge; Politicians; Parliament; Åland; Climate change; Mitigation;

  Sammanfattning : Climate change is known to cause more frequently occurring extreme events which threaten both natural and human systems as we know them. Island nations are particularly vulnerable to these climate-induced changes, and the Åland Islands are no exception to this rule. LÄS MER

 2. 2. Förskollärares kunskaper och deras förutsättningar i arbetet med språkutveckling : En kvantitativ undersökning med fokus på förskollärares kunskaper och deras förutsättningar i arbetet med barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandra Nordstedt; Tova Melander; [2020]
  Nyckelord :förskollärare; kommunikation; kunskaper; språkutveckling; stöd;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka vilka förutsättningar förskollärare har för att arbeta med barns språkutveckling i förskolan. En kvantitativ forskningsansats valdes med enkät som datainsamlingsmetod. Den sociokulturella teorin med språket i fokus valdes som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER

 3. 3. Vill du vara med? : Föräldrar och lärares upplevelser av elevers möjlighet till delaktighet i grundsärskolan respektive grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Ulrika Melander; Sandra Nordström; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; grundsärskola; integrerade elever och utbildning;

  Sammanfattning : Denna studie har belyst hur föräldrar respektive lärare till elever med utvecklingsstörning beskriver och upplever elevernas möjlighet till delaktighet i grundsärskolan respektive grundskolans lärmiljö. De frågeställningar som ligger till grund för studien är; hur föräldrarna beskriver vad som föranleder deras önskemål om skolform samt vilka deras erfarenheter i samband med barnens skolstart är, hur lärarna beskriver att de arbetar för att elever med utvecklingsstörning ska ges möjlighet till delaktighet i grundsärskolan respektive grundskolans lärmiljö samt i vilken utsträckning föräldrar och lärare upplever att elever med utvecklingsstörning i grundsärskolan respektive grundskolan är delaktiga i skolans lärmiljö. LÄS MER

 4. 4. Illegal export av elektronikavfall : En studie om hur Sveriges kommuner arbetar förebyggande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Charlotte Melander; Sandra Boman; [2017]
  Nyckelord :Elavfall; illegal export; tillsyn; föroreningar; miljöbrott;

  Sammanfattning : Electronic waste is probably the fastest growing waste in the world today and therefore it is necessary that we have a functional recycling. All human activity generates waste and it is important that this is taken care of and processed in the best way possible. LÄS MER

 5. 5. Snipp snapp snut, så var sagan slut! : En observationsstudie om högläsningens kvalitet och kvantitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sandra Knutsbo; Jenny Melander; [2016]
  Nyckelord :barnlitteratur; förskola; högläsning; kvalitet; kvantitet; samtal under högläsning; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka kvaliteten och kvantiteten på högläsningen i förskolan. Den fokuserar på hur ofta högläsningen sker och om den är planerad eller spontan, för att ta reda på högläsningens kvantitet. LÄS MER