Sökning: "Sandra Nyman"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Sandra Nyman.

 1. 1. Integrerad grammatikundervisning för skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanna Jakobsson; Sandra Nyman; [2019]
  Nyckelord :grammatikundervisning; integrerad undervisning; metaspråklig kompetens; skrivutveckling;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt har utgått från det potentiella problemet med att elever i den svenska skolan i vissa fall inte får med sig de språkliga kunskaper och redskap som de behöver för framtiden. Arbetet utgår också från vår kritik kring att kunskapen om det svenska språkets uppbyggnad är formulerat som ett isolerat kunskapskrav som endast finns i en av tre kurser inom svenska på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Återföreningsprocessen : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter av att verka för återföreningar mellan föräldrar och familjehemsplacerade barn

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Moa Olsson; Sandra Nyman; [2016]
  Nyckelord :fosterhemsvård; placerade barn; återföreningar;

  Sammanfattning : Ungefär ett barn i varje normalstor skolklass har någon gång under sin uppväxt varit placerade i familjehems- eller institutionsvård och såväl frivilliga- som tvångsplaceringar ökar i Sverige. När barn placeras i samhällsvård ska socialnämnden verka för att möjliggöra återförening mellan barn och föräldrar samt hjälpa föräldrarna att åtgärda de brister som förorsakat placering. LÄS MER

 3. 3. Det Spökar Igen... - en empirisk studie av produktion och ljussättning till en isshow i samarbete med en ideell förening

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Emmy Axelsson Hyltén; Sandra Nyman; [2013]
  Nyckelord :Konståkning; Isshow; Ljussättning; Produktion; Projektledning; Stage management; Ledarskap; Organisation; Kommunikation; Konståkningsföreställning; Scenproduktion;

  Sammanfattning : På grund av vårt stora och gemensamma intresse för konståkning valde vi att sätta upp en isshow i samarbete med Lunds konståkningsklubb. Rapporten behandlar hur det är att försöka leda ett projekt i en ideell förening samt tar upp vikten av kommunikation och ledarskap för att ett projekt ska lyckas. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskans stöd till kvinnor med vulva vestibulit

  Magister-uppsats,

  Författare :Johanna Nyman; Sandra Ås; [2012-02-17]
  Nyckelord :vulva vestibulit; stöd; barnmorska; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Allt fler kvinnor söker för vulva vestibulit (VVS). Tyvärr är det många av dem som inte känner att de får hjälp. De som främst möter dessa kvinnor är läkare och barnmorskor på olika mottagningar. Därför är det viktigt att de har den kunskap som krävs för att kunna stödja kvinnor med vulva vestibulit. LÄS MER

 5. 5. Räkna matte : En kvalitativ studie om faktorer som påverkar elevers motivation till matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Högskolan Kristianstad; Högskolan Kristianstad/Högskolan Kristianstad

  Författare :Sandra Alvesved; Kristina Nyman; [2012]
  Nyckelord :matematik; motivation; matematikboken; användningsområden; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Forskning visar att elevers syn på sina egna kunskaper, deras osäkerhet i matematik samt matematikundervisningens utformande kan påverka motivationen och lärandet i matematik. Med bakgrund i tidigare forskning syftar därför denna studie till att få en fördjupad förståelse för vilka faktorer som kan påverka elevers motivation till ämnet matematik. LÄS MER