Sökning: "Sandra Peterson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Sandra Peterson.

 1. 1. ”De kommunicerar och pratar utan ord” : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av de yngsta barnens kommunikation under utformningen av planerad undervisning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Förskolepedagogisk-didaktisk forskning

  Författare :Linnéa Gustafsson; Sandra Peterson; [2021]
  Nyckelord :förskollärare; undervisning; de yngsta barnen; kommunikation; fenomenologi; livsvärld;

  Sammanfattning : Att kommunicera är en viktig del i förskolans utbildning och undervisning. De yngsta barnen, ett till två år, kommunicerar främst genom kroppsspråk, gester och mimik. LÄS MER

 2. 2. Våldshandlingar på arbetsplatsen : I did not sign up for this!

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Indola; Sandra Peterson Kettler; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrelaterat våld; Konsekvenser; Patient; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hot och våld utgör idag ett problem inom hälso- och sjukvård, då sjuksköterskor löper en stor risk att exponeras på grund av det patientnära arbete som professionen innebär. Den normalisering som utvecklas kring våldshandlingar ses medföra en komplexitet i yrkesutövandet. LÄS MER

 3. 3. ”Bäst-sökare” i vardagen En studie av ett förändringsarbete på Abba Seafood

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Personalvetarprogrammet

  Författare :Sandra Peterson; Sara Wikenmalm; [2011-07-14]
  Nyckelord :delaktighet; kommunikation; Organisationsförändring; förändringsstrategi; kultur;

  Sammanfattning : Följande är en studie som tar sin utgångspunkt i ett förändringsarbete som pågår på Abba Seafood. Initiativet till en förändring har tagits på ledningsnivå där målet är få till stånd en förändring inom kulturen, genom att ta avstamp från ett mer problemorienterat förhållningssätt till ett mer lösningsorienterat. LÄS MER

 4. 4. Individanpassad idrottsundervisning - en studie om hur lärare i ämnet Idrott och hälsa resonerar kring möjligheter och svårigheter med anpassad fysisk aktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Sandra Martinsson; Linda Peterson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka lärares medvetenhet och resonemang kring individanpassad idrottsundervisning i ämnet Idrott och hälsa samt undersöka om de tar hänsyn till de enskilda individerna i sin undervisning och i så fall vilka metoder de använder sig av. Undersökningen innefattar även lärare i ämnet Idrott och hälsas syn på möjligheter och svårigheter med individanpassad idrottsundervisning. LÄS MER