Sökning: "Sandra Rosén Larsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Rosén Larsson.

  1. 1. “Tillsammans så är vi starkare”: En studie om stress & stressreducering vid hot och våld : En kvalitativ studie på stress och stressreducering vid hot och våld mot poliser

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

    Författare :Martin Eriksson; Sandra Rosén Larsson; [2021]
    Nyckelord :Stress; sense of coherence; control; social support; threats and violence; police; Stress; känsla av sammanhang; kontroll; socialt stöd; hot och våld; polis;

    Sammanfattning : Threats and violence at work are an increasingly widespread work environmentproblem in Sweden. This affects many professions but especially police officersand other emergency professions. This problem risks causing stress that negativelyaffects the police officers' health. LÄS MER