Sökning: "Sandra Sternad Fackel"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Sternad Fackel.

  1. 1. Att våga se komplexa samband: En studie av hur Värnamo kommun kan arbeta med synergier och konflikter inom Agenda 2030

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

    Författare :Sandra Sternad Fackel; [2019-01-29]
    Nyckelord :Agenda 2030; hållbar utveckling; målkonflikter; synergier; Värnamo kommun;

    Sammanfattning : FN:s och den svenska statens vägledning till kommuner som vill arbeta med Agenda 2030 framhåller att alla globala mål hänger samman på ett positivt sätt. Det finns dock forskning, bland annat av Pradhan et al. LÄS MER