Sökning: "Sandra Svedenfors"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Svedenfors.

  1. 1. Flerspråkighet i förskolan : Pedagogers erfarenhet av arbete med flerspråkighet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Evelina Ryd; Sandra Svedenfors; [2018]
    Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; erfarenhet; pedagoger; språkutveckling; modersmål;

    Sammanfattning : Detta examensarbete är en studie av vad pedagoger 1på två förskolor i olika kommuner i södra Sverige har för erfarenheter av sitt dagliga arbete med de flerspråkiga barnens språkutveckling, samt vilka metoder de använder sig utav i förskolans verksamhet. Det skrivs in allt fler barn med annat modersmål än svenska i förskolorna i Sverige idag. LÄS MER