Sökning: "Sandra Vidic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Vidic.

  1. 1. Svenska som andraspråk - lärarnas och elevernas syn på upplägget av andraspråksundervisning

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

    Författare :Sandra Vidic; [2006]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med mitt arbete är att undersöka vilka metoder lärarna använder sig av för att ta reda på elevernas andraspråksutveckling. Mitt syfte är också att ta reda på hur eleverna förhåller sig till andraspråksundervisningen. LÄS MER