Sökning: "Sandra Vrklevski"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Vrklevski.

  1. 1. Kreativ redovisning - ett svenskt problem?

    Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

    Författare :Kinora Uysal; Sandra Vrklevski; [2007]
    Nyckelord :flexibility; problem; creative accounting; creative methods; annual report; analysts; kreativ redovisning; kreativa metoder; flexibilitet; problem; årsredovisning; analytiker;

    Sammanfattning : Den externa redovisningens uppgift är att förse olika intressenter med information om företagets finansiella situation. Den visar inte bara på hur det har gått för ett företag utan ger också en grund för möjliga investeringar i företaget. LÄS MER