Sökning: "Sandra Wetterlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sandra Wetterlund.

  1. 1. Barns upplevelser av välbefinnande i förskolan : En fenomenologisk studie utifrån barns perspektiv

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

    Författare :Sandra Wetterlund; Caroline Shouk Andersson; [2017]
    Nyckelord :Förskola; förskollärare; barns perspektiv; välbefinnande; fenomenologi; upplevelse; miljö; livsvärld; barnintervju.;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka barns upplevelser av välbefinnande utifrån olika miljöer ochsituationer på förskolan. Detta har studerats genom att ställa frågan: På vilka platser ellersituationer relaterar barnen sitt välbefinnande till och vart upplever barnen att de mår brarespektive dåligt i förskolan? Ett fenomenologiskt perspektiv ligger till grund för studiensteoretiska utgångspunkt. LÄS MER