Sökning: "Sandy Hanna"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sandy Hanna.

 1. 1. Revisorns oberoende - Gränsdragningsproblematik kring revisorns oberoende och dess påverkan på yrkesrollen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sandy Hanna; Hulya Karatas; [2021-09-10]
  Nyckelord :Revisorns oberoende; oberoendehot; gränsdragningsproblematik; analysmodellen; revisorsrotationen; reglering och yrkesetik;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Revisorns huvudsakliga uppgift är granskning. Granskningen är enviktigt grund för att skapa tillit för externa intressenter och därmed krävs det att revisorernagranskas och kontrolleras för att säkerställa att denne är oberoende. LÄS MER

 2. 2. Coastal erosion in the region of Thu Bon River mouth, Vietnam

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Eric Asplund; Hanna Malmström; [2018]
  Nyckelord :Coastal erosion; Cua Dai Beach; longshore sediment transport; EBED; Cascade; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Coastal erosion has increased worldwide during the last decades, mostly due to human activities. Vietnam is not spared, where many places within the country suffer from beach erosion. This report focuses on the region around Thu Bon river mouth in the central part of Vietnam. LÄS MER

 3. 3. Effect of Environmental Factors on Pore Water Pressure in River Bank Sediments, Sollefteå, Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Hanna Fritzson; [2017]
  Nyckelord :negative pore water pressures; matrix suction; silt slope; slope stability; pore water pressure variations; negativa porvattentryck; siltslänt; släntstabilitet; porvattentrycksvariationer;

  Sammanfattning : Pore water pressure in a silt slope in Sollefteå, Sweden, was measured from 2009-2016. The results from2009-2012 were presented and evaluated in a publication by Westerberg et al. (2014) and this report is an extension of that project.In a silt slope the pore water pressures are generally negative, contributing to the stability of theslope. LÄS MER