Sökning: "Saneh Nordenmark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Saneh Nordenmark.

  1. 1. Den heliga och obefintliga modern : en kvalitativ textanalys av den svenska mediala debatten kring surrogatmödraskap

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

    Författare :Saneh Nordenmark; [2021]
    Nyckelord :Surrogatmödraskap; Surrogatmoder; Moderskap; Socialt arbete; Intersektionalitet;

    Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån en granskning av mediedebatten undersöka framställningen av fenomenet surrogatmödraskap för att utforska dess komplexitet utifrån ett intersektionellt perspektiv och med ett fokus på surrogatmoderns position.  I studien granskas 34 tryckta källor från de sex största dags- och kvällstidningarna i Sverige, begränsat till tidsperioden 2018-04-25 till 2021-04-25. LÄS MER