Sökning: "Sanele Gumpo"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Sanele Gumpo.

 1. 1. Lärarbemötande och Motivation i skolan. En undersökning om elevers och engelsklärares syn på hur lärarbemötandet påverkar gymnasieelevers motivation i engelskundervisning.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Evlampia Tringidou; Sanele Gumpo; [2015]
  Nyckelord :elevmotivation; yttre motivation; inre motivation; ;

  Sammanfattning : AbstraktMotivation är ett mångtydigt begrepp som inte är enkelt att definiera. Begreppet kandefinieras som ens vilja att upprepa ett visst beteende eller agerande för att uppnå ettresultat som oftast antingen direkt eller indirekt gynnar en. LÄS MER

 2. 2. Postcolonial Literature in the Language Classroom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sanele Gumpo; [2014-10-13]
  Nyckelord :Postcolonial literature and theory; language classroom; Eurocentric hegemony; Eurocentric education;

  Sammanfattning : This thesis is inspired by my own experiences with the lack of cultural diversity in teachers’ choices of English literature in the upper secondary language classroom. The essay is going to highlight teacher’s tendencies of neglecting postcolonial literature. LÄS MER

 3. 3. Kodväxlar talare av globala språk mer? En kvalitativ studie av kodväxlares inställning till kodväxling och språkens status.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Sanele Gumpo; [2012-06-19]
  Nyckelord :kodväxling; flerspråkighet; mindre och globala språk; modermålsstatus;

  Sammanfattning : Kodväxling är en typ av tvärspråkligt inflytande vid ett och samma samtal mellan tvåspråkiga individer. Två språk kompletterar varandra genom växling av ord eller meningar på olika språk med syfte att passa de stilistiska kraven situationen ställer. LÄS MER