Sökning: "Sanjin Dedic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanjin Dedic.

  1. 1. Begränsar förskolans regler barnets rättigheter till delaktighet och inflytande? : En kvalitativ studie som analyserar förskollärarnas erfarenheter och ledarskap i förhållande till olika styrdokument

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

    Författare :Amina Elridi; Sanjin Dedic; [2020]
    Nyckelord :Förskollärare; mänskliga rättigheter; läroplansteori; pedagogiskt ledarskap; kvalitativa studier;

    Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att undersöka hur förskollärare hanterar dilemman när barnets rättighet till inflytande och delaktighet hamnar i konflikt med förskolans normer kring regler och villkor. Med fokus på delaktighet och inflytande har vi genomfört en kvalitativ innehållsanalys av tre artiklar utifrån barnkonventionen. LÄS MER