Sökning: "Sanna Ahlgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Ahlgren.

  1. 1. En studie om sambandet mellan informationsasymmetri och revisionskostnad : Har den nya revisionsberättelsen någon inverkan på sambandet?

    Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

    Författare :Sanna Ahlgren; Agnes Bjerhag; [2018]
    Nyckelord :Audit fee; Information asymmetry; Audit recommendations in EU; Key Audit Matters; Revisionskostnad; Informationsasymmetri; EU:s revisionspaket; Särskilt betydelsefulla områden;

    Sammanfattning : Bakgrund: Revisionens syfte är att genom en oberoende granskning minska den informationsasymmetri som finns mellan ägare och företagsledning. Nya regler angående bland annat innehållet i revisionsberättelsen trädde ikraft 2016 med syfte att bland annat minska det informationsgap som finns på marknaden. LÄS MER