Sökning: "Sanna Almqvist"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sanna Almqvist.

 1. 1. How does previous experience affect preference in an environment for outdoor recreation? : using the PSD model to identify environments for different outdoor recreation needs

  Master-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Sanna Almqvist; [2022]
  Nyckelord :outdoor recreation; experience; preference; perceived sensory dimensions; affordances; restoration;

  Sammanfattning : This study investigates how previous experience affect preference of environments for outdoor recreation. The Perceived Sensory Dimensions model was used to categorise perceived qualities at preferred places. A survey with 10 questions was sent out in social media and in a newsletter to all members of the Swedish Outdoor Association. LÄS MER

 2. 2. Prestationsmätningar och medarbetarengagemang : En fallstudie om kopplingen mellan medarbetares inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet och långsiktiga mål samt strategier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sanna Almqvist; Pernilla Wiberg; [2018]
  Nyckelord :Non-financial measures; customer satisfaction; long-term goals; strategies; attitude; engagement; employees; Icke-finansiella prestationsmätningar; kundnöjdhet; långsiktiga mål; strategier; inställning; engagemang; medarbetare;

  Sammanfattning : Titel: Prestationsmätningar och medarbetarengagemang: En fallstudie om kopplingen mellan medarbetares inställning till prestationsmätningar gällande kundnöjdhet och långsiktiga mål samt strategier   Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Sanna Almqvist och Pernilla Wiberg   Handledare: Tomas Källquist   Datum: 2018 – januari   Syfte: Bakgrunden till denna studie grundar sig i att tidigare forskning lyfter olika aspekter av nyttan av prestationsmätning ur ledare eller företagets perspektiv. De efterfrågar dock mer forskning om hur medarbetares inställning till prestationsmätningar leder till engagemang. LÄS MER

 3. 3. Metafysik för vilddjur : En ekokritisk läsning av Donna Tartts The Secret History

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationFilosofiska fakulteten

  Författare :Louise Almqvist; [2014]
  Nyckelord :ekokritik; Donna Tartt; Den Hemliga Historien;

  Sammanfattning : Naturen i The Secret History beskrivs både som en ytlig omgivning, som instinkter och lagar, som material eller fenomen. Det ges uttryck både för hur människor kan kontrollera och använda sig av den, och hur det är någonting som står över oss. LÄS MER

 4. 4. Uppbyggnad av kvalitetsledningssystem i utbildningsverksamhet : En kvalitativ studie på Barn- och utbildningsförvaltningeni Flens kommun

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Sanna Almqvist; Lina Nilsson; [2013]
  Nyckelord :Kvalitativ metod; Kvalitetsledningssystem; Skola; Systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : Aktuell forskning visar att svenska skolresultat är nedåtgående, där bristande systematiskt kvalitetsarbete pekas ut som en möjlig anledning till att eleverna inte når de grundläggande målen. Flens kommun var en av de kommuner som uppmanats av Skolverket att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete och vidare initierade kommunen uppbyggnaden av ett kvalitetsledningssystem. LÄS MER

 5. 5. Skottbetning på granplantor i Kolmården : omfattning och påverkande faktorer

  L3-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Kristoffer Almqvist; [2008]
  Nyckelord :skottbetning; omfattning; påverkande faktorer;

  Sammanfattning : In the Kolmården area, northeast of Norrköping in south-central Sweden, it was discovered that shoots of spruce Picea abies, plants to a seemingly large extent had been browsed by deer. The area inhabits a dense red deer population, alongside with moose and roe deer, and red deer is thus suspected to cause the damage. LÄS MER