Sökning: "Sanna Bjerneby"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Bjerneby.

  1. 1. “Den viktigaste faktorn är att våga prata om det” : En kvalitativ studie av arbetet kring psykisk ohälsa ur enhetschefers perspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

    Författare :Sanna Bjerneby; Anna Davidsson; [2019]
    Nyckelord :Rehabilitation; psychosocial factors; SOC sense of coherence ; gender; total workload.; Rehabilitering; psykosociala faktorer; KASAM känsla av sammanhang ; genus; total arbetsbörda.;

    Sammanfattning : I Sverige ökade sjukskrivningarna relaterade till psykisk ohälsa med 129 % mellan 2011 och 2017, Dalarnas län hade högst andel. Kvinnor står för majoriteten av sjukskrivningarna, detta gäller främst kvinnor anställda inom offentlig sektor. LÄS MER