Sökning: "Sanna Clewebrink"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Clewebrink.

  1. 1. Att växa så det knakar : En studie om den organiska tillväxtens påverkan på en organisations identitet

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Linnea Wärefors; Sanna Clewebrink; [2019]
    Nyckelord :Organisk tillväxt; organisationsidentitet; Employer branding; Medarbetarerbjudande;

    Sammanfattning : Denna studie studerar hur organisk tillväxt påverkar en stor organisations identitet och vidare hur den organiska tillväxten påverkar samspelet mellan organisationens identitet och ett företags medarbetarerbjudande. För att undersöka studiens syfte har en fallstudie genomförts på ett stort teknikkonsultföretag som uteslutande vuxit genom organisk tillväxt. LÄS MER