Sökning: "Sanna Ellesjö"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Ellesjö.

  1. 1. “Nu är vi nog lite ute på fel väg.” En kvalitativ intervjustudie om hur socialsekreterare upplever styrningen av socialtjänsten

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Sanna Ellesjö; Anna Martinsson; [2020-01-16]
    Nyckelord :Social work; Neoliberalism; Professionalism; Values.;

    Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how case workers in social work experience the governing of the Swedish social services. It also aspire to examine how professional values relates to recent changes in governing. LÄS MER