Sökning: "Sanna Ericson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Sanna Ericson.

  1. 1. Rätten att fritt uttrycka sigoch rätten att inte bli kränkt : ett gränsdragningsproblem

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

    Författare :Sanna Ericson; [2008]
    Nyckelord :tryckfrihet; tryckfrihetsbrott; förtal; ärekränkning; personlig integritet;

    Sammanfattning : Purpose/Aim: We have a right to freedom of the press, but we do also have a right not to be exposed to slander, we have a right to not be insulted. A study about this rights and crimes in the swedish law.Material/Method: literature, Internet, cases, Commission of Inquiry's recommendation. LÄS MER